Skip to main content
Please wait...

Sektor za sport

Sektor za sport

SEKTOR ZA SPORT vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na:

utvrđivanje i predlaganje politike u oblasti sporta, odmora i rekreacije, pripremanje, provođenje praćenje provođenja zakona i propisa u oblasti u oblasti sporta, organizovanje i učestvovanje u organizovanju značajnih sportskih manifestacija i takmičenja, osnivanje i nadzor nad radom javnih ustanova iz svoje nadležnosti i druge stručne poslove koji se odnose na nadležnost Ministarstva u ovoj oblasti.
 

MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA KANTONA SARAJEVO

Reisa Džemaludina Čauševića 1

Telefon: +387(0)33 562-062

mks@mks.ks.gov.ba