Skip to main content
Please wait...

Sektor za ekonomske i pravne poslove

Sektor za ekonomske i pravne poslove

SEKTOR ZA EKONOMSKE I PRAVNE POSLOVE vrši poslove koji se odnose na: pripremu, predlaganje i provođenje zakona i drugih propisa iz oblasti kulture i sporta, obezbjeđivanje uslova za upravljanje, rukovođenje i poslovanje ustanova iz nadležnosti Ministarstva kulture i sporta, vođenje upravnog postupka i rješavanje u prvostepenom i drugostepenom postupku, normativno pravne poslove, praćenje propisa iz oblasti kulture i sporta, pružanje pravne pomoći, davanje mišljenja i odgovora na upite organa, javnih ustanova, organizacija, udruženja i građana, izradu analiza i praćenje ekonomskog poslovanja javnih ustanova, pripremu i izradu Budžeta Kantona Sarajevo, izradu budžetskih zahtjeva, kontrolu izmirenja obaveza iz Budžeta Ministarstva, praćenje izvršenja dospjelih obaveza Ministarstva, planiranje nabavke sredstava za rad Ministarstva, isplatu novčanih sredstava, ostvarivanje trezorskog sistema rada, vršenje poslova koji se odnose na kontrolu namjenskog korištenja sredstava Ministarstva, pripremanje analiza, izvještaja i informacija iz oblasti kulture i sporta, učestvovanje u izradi programa rada, izvještaja i drugih materijala i druge stručne poslove koji se odnose na nadležnost Ministarstva u ovoj oblasti.

MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA KANTONA SARAJEVO

Reisa Džemaludina Čauševića 1

Telefon: +387(0)33 562-062

mks@mks.ks.gov.ba