Skip to main content
Please wait...

Ministarstvo kulture i sporta KS

Reisa Džemaludina Čauševića 1
Telefon: +387(0)33 562-062
mks@mks.ks.gov.ba
ID Broj: 4200665550005
MINISTAR
KENAN MAGODA
ministar@mks.ks.gov.ba
SEKRETAR MINISTARSTVA
Dragan VUJMILOVIĆ
Telefon: +387(0)33 562 052
sekretar@mks.ks.gov.ba

Sektor za kulturu

POMOĆNIK MINISTRA
Lejla MUJKIĆ
Telefon: +387(0)33 562-053
+387(0)33 562-221
lejla.mujkic@mks.ks.gov.ba
Stručni savjetnik za kulturu
Fahira KALAJDŽISALIHOVIĆ

Sektor za sport

POMOĆNIK MINISTRA
Miralem ZUBOVIĆ
Telefon: +387(0)33 562-064
Stručni savjetnik za sport
Dževad HAMZIĆ
Telefon: +387(0)33 562 048

Sektor za ekonomske i pravne poslove

POMOĆNIK MINISTRA
Nedžad BORIŠIĆ
Telefon: +387(0)33 562-052
Šef Odjeljenja za pravne poslove
Elvedina KOZADRA

MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA KANTONA SARAJEVO

Reisa Džemaludina Čauševića 1

Telefon: +387(0)33 562-062

mks@mks.ks.gov.ba