Skip to main content
Please wait...

Organizacija ministarstva

Organizacija ministarstva

Ministarstvo kulture i sporta vrši upravne i stručne poslove utvrđene Ustavom, zakonom i drugim propisima, koji se odnose na ostvarivanje nadležnosti Kantona u oblasti kulture i sporta i poslove inspekcije za sport.

Poslovi iz djelokruga Ministarstva vrše se u okviru slijedećih osnovnih organizacionih jedinica

 
Sektor za kulturu vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na:

utvrđivanje i predlaganje politike razvoja kulture i kulturnih djelatnosti, pripremanje, provođenje i praćenje zakona i propisa u oblasti kulture, osnivanje i nadzor nad radom javnih ustanova kulture iz nadležnost Ministarstva, organizovanje i učestvovanje u organizovanju kulturnih manifestacija od značaja za Kanton, regulisanje i obezbjeđivanje uslova za zaštitu, revitalizaciju, restauraciju kulturno-historijskog i graditeljskog naslijeđa, muzeja, spomenika i spomeničkih ansambala na području Kantona Sarajevo i druge stručne poslove koji se odnose na nadležnost Ministarstva u oblasti kulture

Sektor za sport vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na:
utvrđivanje i predlaganje politike u oblasti sporta, odmora i rekreacije, pripremanje, provođenje praćenje provođenja zakona i propisa u oblasti u oblasti sporta, organizovanje i učestvovanje u organizovanju značajnih sportskih manifestacija i takmičenja, osnivanje i nadzor nad radom javnih ustanova iz svoje nadležnosti i druge stručne poslove koji se odnose na nadležnost Ministarstva u ovoj oblasti,

Sektor za ekonomske i pravne poslove  vrši poslove koji se odnose na:
pripremu, predlaganje i provođenje zakona i drugih propisa iz oblasti kulture i sporta, obezbjeđivanje uslova za upravljanje, rukovođenje i poslovanje ustanova iz nadležnosti Ministarstva kulture i sporta, vođenje upravnog postupka i rješavanje u prvostepenom i drugostepenom postupku, normativno pravne poslove, praćenje propisa iz oblasti kulture i sporta, pružanje pravne pomoći, davanje mišljenja i odgovora na upite organa, javnih ustanova, organizacija, udruženja i građana, izradu analiza i praćenje ekonomskog poslovanja javnih ustanova, pripremu i izradu Budžeta Kantona Sarajevo, izradu budžetskih zahtjeva, kontrolu izmirenja obaveza iz Budžeta Ministarstva, praćenje izvršenja dospjelih obaveza Ministarstva, planiranje nabavke sredstava za rad Ministarstva, isplatu novčanih sredstava, ostvarivanje trezorskog sistema rada, vršenje poslova koji se odnose na kontrolu namjenskog korištenja sredstava Ministarstva, pripremanje analiza, izvještaja i informacija iz oblasti kulture i sporta, učestvovanje u izradi programa rada, izvještaja i drugih materijala i druge stručne poslove koji se odnose na nadležnost Ministarstva u ovoj oblasti.

MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA KANTONA SARAJEVO

Reisa Džemaludina Čauševića 1

Telefon: +387(0)33 562-062

mks@mks.ks.gov.ba