Skip to main content
Please wait...
Sektor
Ministarstvo
Kontakti za sektore
Adresa
Reisa Džemaludina Čauševića 1
Telefon
+387(0)33 562-062
mks@mks.ks.gov.ba
ID broj
4200665550005
MINISTAR
KENAN MAGODA
ministar@mks.ks.gov.ba
SEKRETAR MINISTARSTVA
Dragan VUJMILOVIĆ
Telefon
+387(0)33 562 052
sekretar@mks.ks.gov.ba

MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA KANTONA SARAJEVO

Reisa Džemaludina Čauševića 1

Telefon: +387(0)33 562-062

mks@mks.ks.gov.ba