Skip to main content
Please wait...

Ostalo

Ostalo

Zahtjev Temeljan udruženja od interesa za Kantona Sarajevo

Izjava odgovornog lica o neosuđivanju

Obrazac za komentare Strategija razvoja kulture

Zahtjev za snimanje filma

MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA KANTONA SARAJEVO

Reisa Džemaludina Čauševića 1

Telefon: +387(0)33 562-062

mks@mks.ks.gov.ba