Skip to main content
Please wait...

Mapa organizacija

Javne ustanove iz oblasti kulture

Mapa organizacija

MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA KANTONA SARAJEVO

Reisa Džemaludina Čauševića 1

Telefon: +387(0)33 562-062

mks@mks.ks.gov.ba