Skip to main content
Please wait...

1. Tabela formalno-pravne urednosti pristiglih aplikacija na Javni poziv "Prijedlog programa nacionalnih sportskih saveza kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta" za 2024. godinu

MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA KANTONA SARAJEVO

Reisa Džemaludina Čauševića 1

Telefon: +387(0)33 562-062

mks@mks.ks.gov.ba