Skip to main content
Please wait...

Ministarstvo kulture i sporta Federacije BiH protekle sedmice bilo je domaćin sastanka na temu analiziranja finansiranja institucija kulture čiji je osnivač Bosna i Hercegovina. Ministar kulture i sporta Kantona Sarajevo Kenan Magoda, ministrica kulture i sporta Federacije BiH Sanja Vlaisavljević i federalna ministrica obrazovanja i nauke Jasna Duraković razgovarali su o podršci i finansiranju naučnih i kulturnih ustanova BiH.

Opredjeljenje i strateški interes sva tri ministarstva jeste opstanak i razvoj ustanova kulture od državnog značaja, te je istaknuto da je svih sedam bosanskohercegovačkih ustanova kulture BiH podržano kroz različite programe u prethodnim godinama.

Kulturna baština svih naroda Bosne i Hercegovine smještena je u ovih sedam ustanova - Zemaljski muzej BiH, Umjetnička galerija BiH, Historijski muzej BiH, Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti BiH, Kinoteka BiH, Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH, Biblioteka za slijepa i slabovidna lica u BiH.

Ministar Magoda naglasio je da Ministarstvo kulture i sporta KS neprekidno koordinira i prati njihov rad, te je u završnoj fazi preuzimanja privremenog sufinansiranja sedam ustanova kulture i obrazovanja BiH. Izrađen je Nacrt posebnog zakona (Lex specialis) kojim se definira ova oblast, a čime će se primarno riješiti četiri najugroženije ustanove kulture, odnosno plaće njihovih uposlenika, topli obrok, režijski troškovi, regres i druge naknade.

Zaključak sastanka je da je potrebno sačiniti opsežnu analizu finansiranja navedenih ustanova, te učinak rada u skladu s dodijeljenim sredstvima iz svih državnih i kantonalnih institucija.

Vrsta
Aktuelno

MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA KANTONA SARAJEVO

Reisa Džemaludina Čauševića 1

Telefon: +387(0)33 562-062

mks@mks.ks.gov.ba