Propisi MKS

Ukupno 31 - 51 od 51
Odluka ili rješenje
Naziv Pravni izvor Prilog
Odluka o sadržaju i vođenju registra istaknutih samostalnih umjetnika 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 4/12
Odluka o spajanju JU kulture u JU "Centar za kulturu Kantona Sarajevo" 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 37/14
Odluka o uslovima i postupku priznavanja prava istaknutih samostalnih umjetnika na uplatu doprinosa iz Budžeta Kantona 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 4/12
Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o spajanju javnih ustanova kulture u Javnu ustanovu „Centar za kulturu Kantona Sarajevo” 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 44/17
Pravilnik
Naziv Pravni izvor Prilog
Pravilnik o kriterijumima za podršku finansiranju javnog interesa u sportu Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 12/18
Pravilnik o nagrađivanju nalazača dobara baštine 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 14/02
Pravilnik o procedurama i kriterijumima za izbor korisnika sredstava tekućih grantova MKiS KS za oblast kulture i umjetnosti 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 8/17
Pravilnik o registru pozorišta 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 17/01
Pravilnik o sadržini i načinu vođenja registra kategorisane arhivske građe 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 40/18
Pravilnik o sigurnosti na uređenim kupalištima 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 28/17
Pravilnik o sigurnosti na uređenim kupalištima i Program obuke 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 23/18
Pravilnik o stručnim zvanjima u muzejskoj djelatnosti 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 6/01
Pravilnik o stručnom usavršavanju i provjeri stručne osposobljenosti radnika za rad sa arhivskom i registraturnom građom kod stvaraoca i imaoca 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 40/18
Pravilnik o tehničkim i kadrovskim uslovima za vršenje arheoloških istraživanja 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 9/02
Pravilnik o uslovima i načinu korištenja arhivske građe 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 40/18
Pravilnik o uslovima i načinu primopredaje arhivske građe između stvaraoca i imaoca i arhiva 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 40/18
Pravilnik o uslovima za osnivanje i rad muzeja, muzejskih zbirki, muzejskih izložbi i galerija 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 24/00
Pravilnik o uvjetima za obavljanje matičnih poslova bibliotečke djelatnosti 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 5/00
Pravilnik o vođenju evidencije rada i čuvanju dokumentacije pozorišta 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 17/01
Pravilnik o vrednovanju i odabiranju arhivske građe 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 40/18
Pravilnik o zaštiti i čuvanju arhivske i registraturne građe izvan arhiva 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 40/18