Propisi MKS

Ukupno 31 - 60 od 64
Odluka ili rješenje
Naziv Pravni izvor Prilog
Odluka o sadržaju i vođenju registra istaknutih samostalnih umjetnika 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 4/12
Odluka o spajanju JU kulture u JU "Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo" 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 11/19
Odluka o uslovima i postupku priznavanja prava istaknutih samostalnih umjetnika na uplatu doprinosa iz Budžeta Kantona 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 4/12
Odluka o utvrdjivanju obrasca registra muzeja 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 40/19
Odluku o usvajanju izmjena Programa utroška sredstava tekućih i kapitalnih transfera utvrđenih budžetom Kantona Sarajevo Ministarstva kulture i sporta za 2020. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 27/20
Pravilnik
Naziv Pravni izvor Prilog
Pravilnik o bližim uslovima za zaštitu muzejskog materijala i muzejske dokumentacije 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 1/19
Pravilnik o evidentiranju i načinu čuvanja zapisa o nematerijalnom kulturnom naslijeđu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 1/19
Pravilnik o kategorizaciji sportista prema ostvarenim rezultatima 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 27/20
Pravilnik o kriterijima za sufinansiranje troškova treninga za seniorske ekipe premijerligaških klubova Kantona Sarajevo u ekipnim sportovima 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 27/20
Pravilnik o kriterijumima za podršku finansiranju javnog interesa u sportu Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 9/19
Pravilnik o načinu, postupku i rokovima revizije muzejskog materijala 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 1/19
Pravilnik o nagrađivanju nalazača dobara baštine 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 14/02
Pravilnik o normativima i standardima za muzejsku djelatnost 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 1/19
Pravilnik o postupku za predlaganje utvrđivanje i proglašenje nematerijalnog kulturnog dobra 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 1/19
Pravilnik o procedurama i kriterijumima za izbor korisnika sredstava tekućih grantova MKiS KS za oblast kulture i umjetnosti 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 8/17
Pravilnik o registru pozorišta 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 17/01
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja muzejskih evidencija 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 1/19
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra muzeja 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 1/19
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra muzejskih kopija i obrazaca certifikata muzejske kopije 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 1/19
Pravilnik o sadržini i načinu vođenja registra kategorisane arhivske građe 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 40/18
Pravilnik o sigurnosti na uređenim kupalištima 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 28/17
Pravilnik o sigurnosti na uređenim kupalištima i Program obuke 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 23/18
Pravilnik o stručnom usavršavanju i provjeri stručne osposobljenosti radnika za rad sa arhivskom i registraturnom građom kod stvaraoca i imaoca 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 40/18
Pravilnik o tehničkim i kadrovskim uslovima za vršenje arheoloških istraživanja 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 9/02
Pravilnik o uslovima i načinu korištenja arhivske građe 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 40/18
Pravilnik o uslovima i načinu primopredaje arhivske građe između stvaraoca i imaoca i arhiva 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 40/18
Pravilnik o uslovima za osnivanje i rad muzeja muzejskih zbirki, muzejskih izložbi i galerija 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 1/19
Pravilnik o uvjetima za obavljanje matičnih poslova bibliotečke djelatnosti 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 5/00
Pravilnik o vođenju evidencije rada i čuvanju dokumentacije pozorišta 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 17/01
Pravilnik o vrednovanju i odabiranju arhivske građe 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 40/18