Propisi MKS

Ukupno 31 - 60 od 61
Odluka ili rješenje
Naziv Pravni izvor Prilog
Odluka o sadržaju i vođenju registra istaknutih samostalnih umjetnika 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 4/12
Odluka o spajanju JU kulture u JU "Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo" 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 11/19
Odluka o uslovima i postupku priznavanja prava istaknutih samostalnih umjetnika na uplatu doprinosa iz Budžeta Kantona 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 4/12
Odluka o utvrdjivanju obrasca registra muzeja 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 40/19
Pravilnik
Naziv Pravni izvor Prilog
Pravilnik o bližim uslovima za zaštitu muzejskog materijala i muzejske dokumentacije 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 1/19
Pravilnik o evidentiranju i načinu čuvanja zapisa o nematerijalnom kulturnom naslijeđu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 1/19
Pravilnik o kriterijumima za podršku finansiranju javnog interesa u sportu Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 9/19
Pravilnik o načinu, postupku i rokovima revizije muzejskog materijala 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 1/19
Pravilnik o nagrađivanju nalazača dobara baštine 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 14/02
Pravilnik o normativima i standardima za muzejsku djelatnost 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 1/19
Pravilnik o postupku za predlaganje utvrđivanje i proglašenje nematerijalnog kulturnog dobra 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 1/19
Pravilnik o procedurama i kriterijumima za izbor korisnika sredstava tekućih grantova MKiS KS za oblast kulture i umjetnosti 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 8/17
Pravilnik o registru pozorišta 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 17/01
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja muzejskih evidencija 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 1/19
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra muzeja 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 1/19
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra muzejskih kopija i obrazaca certifikata muzejske kopije 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 1/19
Pravilnik o sadržini i načinu vođenja registra kategorisane arhivske građe 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 40/18
Pravilnik o sigurnosti na uređenim kupalištima 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 28/17
Pravilnik o sigurnosti na uređenim kupalištima i Program obuke 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 23/18
Pravilnik o stručnom usavršavanju i provjeri stručne osposobljenosti radnika za rad sa arhivskom i registraturnom građom kod stvaraoca i imaoca 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 40/18
Pravilnik o tehničkim i kadrovskim uslovima za vršenje arheoloških istraživanja 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 9/02
Pravilnik o uslovima i načinu korištenja arhivske građe 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 40/18
Pravilnik o uslovima i načinu primopredaje arhivske građe između stvaraoca i imaoca i arhiva 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 40/18
Pravilnik o uslovima za osnivanje i rad muzeja muzejskih zbirki, muzejskih izložbi i galerija 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 1/19
Pravilnik o uvjetima za obavljanje matičnih poslova bibliotečke djelatnosti 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 5/00
Pravilnik o vođenju evidencije rada i čuvanju dokumentacije pozorišta 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 17/01
Pravilnik o vrednovanju i odabiranju arhivske građe 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 40/18
Pravilnik o zaštiti i čuvanju arhivske i registraturne građe izvan arhiva 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 40/18
Procedura ili vodič
Naziv Pravni izvor Prilog
Vodič za slobodan pristup informacijama sa index registrom Interni dokument PDF icon Vodič za slobodan pristup informacijama sa index registrom
Sporazum ili ugovor
Naziv Pravni izvor Prilog
Ispravka tehničkih grešaka u Kolektivnom ugovoru za djelatnost kulture u KS 'Službene novine Kantona Sarajevo' 5/20 PDF icon Ispravka