Propisi MKS

Ukupno 1 - 30 od 83
Zakon
Naziv Pravni izvor Prilog
Ispravka zakona o spriječavanju nasilja 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 23/07
Zakon o arhivskoj djelatnosti 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 50/16
Zakon o bibliotečkoj djelatnosti 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 4/99
Zakon o estradnoj djelatnosti 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 17/01
Zakon o filmskoj djelatnosti PDF icon 7/01
Zakon o istaknutim samostalnim umjetnicima 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 45/15
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pozorišnoj djelatnosti 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 6/16
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti kulturne baštine 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 37/08
Zakon o izmjenama zakona o sportu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 36/21
Zakon o izmjeni Zakona o filmskoj djelatnosti 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 45/21
Zakon o javnim skijalištima 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 54/12
Zakon o ministarstvima i drugim organima uprave Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 36/21
Zakon o muzejskoj djelatnosti 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 13/17
Zakon o pozorišnoj djelatnosti 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 42/13
Zakon o sportu - Prečišćen tekst 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 45/12
Zakon o sprječavanju nasilja i nedoličnog ponašanja 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 7/07
Zakon o zaštiti kulturne baštine 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 2/00
Uredba
Naziv Pravni izvor Prilog
Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe SN 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 13/22
Uredba o stručnim zvanjima uslugama i načinu sticanja stručnih zvanja u arhivskoj djelatnosti 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 40/18
Uredba o uslugama i cijenama usluga koju pruža Arhiv 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 40/18
Uredba o vrstama, visini i načinu korištenja sedstava iz Budžeta Kantona Sarajevo za filmsku industriju 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 48/21
Odluka ili rješenje
Naziv Pravni izvor Prilog
Ispravka odluke o davanju saglasnosti Upravnom odboru Javne ustanove Muzej grada Sarajeva za promjenu sjedišta Muzeja grada Sarajeva 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 9/97
Odluka o bližim kriterijima za priznavanje statusa istaknutih samostalnih umjetnika 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 4/12
Odluka o osnivanju Javne ustanove "MES - Međunarodni teatarski festival - Scena MESS" 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 3/99, 31/07, 1/13, 28/14
Odluka o osnivanju JU "Collegium artisticum" 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 28/18
Odluka o osnivanju JU "Sarajevska filharmonija" 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 03/99 31/07 01/13
Odluka o osnivanju JU "SARTR" 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 03/99 31/07 01/13
Odluka o osnivanju JU Muzej "Alija Izetbegović" 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 37/09 01/13
Odluka o preuzimanju osnivačkih prava JU "Narodno pozorište" 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 3/99 33/07 01/13
Odluka o preuzimanju osnivačkih prava JU "Pozorište mladih" 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 03/99 33/07 01/13