Kontakti

Ministarstvo

Adresa: Reisa Džemaludina Čauševića 1
Telefon: +387(0)33 562-062
mks@mks.ks.gov.ba
ID broj:
4200665550005

MINISTAR
Kenan ALIKADIĆ
ministar@mks.ks.gov.ba

SEKRETAR MINISTARSTVA
Dragan VUJMILOVIĆ
sekretar@mks.ks.gov.ba

Sektor za kulturu

Viši stručni saradnik za kulturno - historijski turizam
Fahira KALAJDŽISALIHOVIĆ

Stručni savjetnik za kulturu
Alma JUSUFBEGOVIĆ BEČIĆ

Sektor za sport

POMOĆNIK MINISTRA
Miralem ZUBOVIĆ
Telefon: +387(0)33 562-064

Stručni saradnik za sport
Dževad HAMZIĆ

Sektor za ekonomsko-pravne poslove

POMOĆNIK MINISTRA
Nedžad BORIŠIĆ
Telefon: +387(0)33 562-052

Stručni savjetnik za pravne poslove i nadzor
Elvedina KOZADRA