Kontakti

Ministarstvo

Adresa: Reisa Džemaludina Čauševića 1
Telefon: +387(0)33 562-062
mks@mks.ks.gov.ba
ID broj:
4200665550005

MINISTAR
Samir AVDIĆ
ministar@mks.ks.gov.ba

SEKRETAR MINISTARSTVA
Dragan VUJMILOVIĆ
Telefon: 033 562 052
sekretar@mks.ks.gov.ba

Sektor za kulturu

POMOĆNIK MINISTRA
Lejla MUJKIĆ
Telefon: +387(0)33 562-053
Fax: +387(0)33 562-221
lejla.mujkic@mks.ks.gov.ba

Stručni savjetnik za kulturu
Fahira KALAJDŽISALIHOVIĆ

Sektor za sport

POMOĆNIK MINISTRA
Miralem ZUBOVIĆ
Telefon: +387(0)33 562-064

Stručni savjetnik za sport
Dževad HAMZIĆ
Telefon: +387(0)33 562 048

Sektor za ekonomsko-pravne poslove

POMOĆNIK MINISTRA
Nedžad BORIŠIĆ
Telefon: +387(0)33 562-052

Šef Odjeljenja za pravne poslove
Elvedina KOZADRA