JAVNI POZIV za predlaganje projekata kulture i sporta radi sufinansiranja iz sredstava Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo za 2019. godinu

28.02.2019

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

KANTON SARAJEVO

MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA

Broj: 12-14-  4761  /19

Sarajevo, 26.02.2019. godine

 

Na osnovu člana 18. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo (”Službene novine Kanona Sarajevo”,  br. 36/14 – Novi prečišćeni tekst i 37/14 - ispravka), člana 52. stav (2) Zakona o sportu (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 45/12- Prečišćeni tekst) i čl 4. i 5. c) Uredbe o kriterijima za finansiranje programa i projekata neprofitnih organizacija i udruženja koji se finansiraju/sufinansiraju iz Budžeta Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 33/11, 3/12 – ispravka, 37/13, 16/14 i 6/17), Pravilnika o procedurama i kriterijima za izbor korisnika sredstava tekućih grantova Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo za oblast kulture („Službene novine Kantona Sarajevo“,  broj 8/17) i Pravilnika o kriterijima za podršku finansiranju javnog interesa u sportu Kantona Sarajevo, („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj  9 /19), Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo objavljuje

 

JAVNI POZIV

za predlaganje projekata kulture i sporta radi sufinansiranja

iz sredstava Ministarstva kulture i sporta

Kantona Sarajevo za 2019. godinu

 

A)  KULTURA

 

 1. Pravo prijave imaju pravna i fizička lica, a posebno:

 

1.   Udruženja, fondacije, organizacije,  pojedinci, umjetnici i  kulturni stvaraoci.

 

 1. Opći kriteriji:

 

 1. registracija udruženja, fondacije ili organizacije  za dodjelu sredstava, odnosno matični broj za pojedince i otvoren račun u poslovnoj banci,
 2. realizacija projekata podnosioca zahtjeva iz tačke 1.  koji su od interesa za građane Kantona ili doprinose razvoju i afirmaciji Kantona i provode se na području Kantona,
 3. ekonomska ili društvena opravdanost projekta koje podnosilac zahtjeva predlaže i sprovodi,
 4. program rada za tekuću godinu sa obrazloženjem,
 5. finansijski plan za tekuću godinu,
 6. izvještaj o urednom finansijskom poslovanju (bilans stanja, bilans uspjeha i narativni izvještaj za prethodnu godinu),
 7. finansijski izvještaj kompletnog projekta o utrošku sredstava odobrenih u prethodnoj godini, uključujući  i sredstva Ministarstva kulture i sporta.
 8. organiziranost i broj članova udruženja,
 9. broj lica koji učestvuju u realizaciji projekta,

2.10.specifičnost potreba članova udruženja, odnosno populacije koju zastupaju,

2.11.rezultati i uspjesi na kantonalnom, federalnom, državnom i međunarodnom  nivou, odnosno

        broj korisnika obuhvaćenih projektom.

 

 1. Posebni kriteriji:

 

3.1. podsticanje stvaralaštva u oblasti kulture,

3.2. uključenje što većeg broja mladih,

3.3. doprinos ukupnom razvoju kulture,

3.4. afirmacija kulturnog naslijeđa,

3.5. podrška mladim kulturnim stvaraocima,

3.6. podsticaj i afirmacija kulturnog stvaralaštva, historijskog, graditeljskog odnosno materijalnog

       i nematerijalnog naslijeđa nacionalnih manjina,

3.7. podsticaj uspostavljanju i jačanju međusobne komunikacije u oblasti kulture i kulturnog

       naslijeđa među nevladinim organizacijama i institucijama raznih  segmenata djelovanja u

       ovoj oblasti i/ili međukantonalnu, međunarodnu saradnju u navedenim  oblastima,

3.8. ravnomjerna zastupljenost svih oblasti kulturnog i umjetničkog stvaralaštva,

3.9. kvalitet programa ili projekata, potvrđen status i značaj,

3.10.doprinos promociji i afirmaciji bosanskohercegovačke kulture i kulturnih identiteta,

3.11. interes kulturne javnosti,

3.12. funkcionalna i ekonomska opravdanost,

3.13. afirmacija reproduktivnog i autorskog stvaralaštva,

3.14. broj učesnika i širina prostora djelovanja,

3.15. održivost i kontinuitet kandidiranih projekata i programa i programi i projekti koji

         svojim kontinuitetom predstavljaju kulturni identitet sredine u kojoj se realizira,

3.16. nastavak realizacije započetih projekata,

3.17. projekti i programi koji su profilirani na stvaranje visokih estetskih vrijednosti iz svih

         oblasti kulturnog i umjetničkog stvaralaštva od značaja za Kanton Sarajevo, Federaciju

         BiH i BiH,

3.18. programi i projekti koji čuvaju i promovišu tradiciju i kulturu naroda u Bosni i

         Hercegovini iz svih oblasti kulturnog i umjetničkog stvaralaštva,

3.19. programi i projekti koji potiču i obogaćuju umjetničko stvaralaštvo,

3.20. programi i projekti koji promovišu kvalitetnu i novu inicijativu za obogaćivanje

         kulturnih sadržaja u pojedinim sredinama.

Korisnici sredstava Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo mogu biti fizičke osobe, umjetnički stvaraoci i djelatnici, pravne osobe registrirane za obavljanje djelatnosti iz oblasti kulture i umjetnosti, festivali, fondacije i udruženja koji ispunjavaju opće i posebne ktiterije utvrđene javnim pozivom.

 

4. Potrebna dokumentacija:

 

             4.1. Popunjen „Obrazac Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo za prijavu  projekta iz

                     kulture za finansiranje/sufinansiranje/ iz budžeta Kantona Sarajevo“,

             4.2. Rješenje o registraciji (izvod iz registra udruženja) – ne stariji od  šest (6) mjeseci ,

             4.3.1. Uvjerenje o poreskoj registraciji – identifikacioni broj za pravno lice i transakcijski račun u

                       poslovnoj banci (ugovor sa bankom),

4.3.2. Matični broj za pojedince i otvoren račun u poslovnoj banci,

 1.  Prijedlog manifestacije, projekta i programa sa specifikacijom troškova koji se kandiduje  

          za dodjelu sredstava,

             4.5. Program rada za tekuću godinu sa obrazloženjem,

             4.6. Finansijski plan za tekuću godinu,

4.7. Uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama,

4.8. Uvjerenje o izmirenim porezima i doprinosima za zaposlenike (ukoliko ima zaposlenika).     

       Udruženje koje nema uposlenih i neizmirenih obaveza treba dostaviti ovjerenu  izjavu kod

        nadležnog organa da nema uposlenih i neizmirenih obaveza kojom to potvrđuje,

4.9. Tekstualni i finansijski izvještaj  za projekte odobrene u prethodnoj godini,

4.10. Zapisnik sa sjednice nadležnog tijela (Skupština, Upravni odbor ) na kojoj je usvojen 

         Izvještaj o radu sa finansijskim  izvještajem za prethodnu godinu,

4.11. Bilans stanja  i bilans uspjeha ovjeren od strane nadležne poreske uprave za prethodnu

        godinu;

4.12.Rezultati i uspjesi na kantonalnom, federalnom, državnom i međunarodnom nivou, odnosno

        broj korisnika obuhvaćenih projektom:

4.13. Uz projekte izdavačke djelatnosti potrebno je dostaviti jednu relevantnu recenziju.

4.14. Potpisana „Izjava odgovornog lica podnosioca prijave“  i ovjerena kod  nadležne općinske službe.

 

 

 

 

 

B – SPORT

 

 1. Pravo prijave za dodjelu sredstava za sufinansiranje projekata iz sporta i sportskih priredbi imaju:

1.1.

klubovi,

1.2.

sportska društva,

1.3.

udruženja sportskih klubova – sportski savezi,

1.4

fizička lica (sportisti pojedinci),

1.5.

organizacije za podršku sportu,

1.6.

druga pravna lica sa projektom iz sporta.

 

 1. Opći kriteriji:

2.1.

registracija pravnog lica iz tačke 1. za dodjelu sredstava,

2.2.

realizacija projekata podnosioca zahtjeva iz tačke 1.  koji su od interesa za građane Kantona ili doprinose razvoju i afirmaciji Kantona i provode se na području Kantona,

2.3.

ekonomska ili društvena opravdanost projekta koje podnosilac zahtjeva predlaže i sprovodi,

2.4.

program rada za tekuću godinu sa obrazloženjem,

2.5.

finansijski plan za tekuću godinu,

2.6.

izvještaj o urednom finansijskom poslovanju (bilans stanja, bilans uspjeha i narativni izvještaj za prethodnu godinu),

2.7.

finansijski izvještaj kompletnog projekta o utrošku sredstava odobrenih u prethodnoj godini, uključujući i sredstva MKiS.

2.8.

organiziranost i broj članova udruženja,

2.9.

broj lica koji učestvuju u realizaciji projekta,

2.10.

specifičnost potreba članova udruženja, odnosno populacije koju zastupaju,

2.11.

rezultati i uspjesi na kantonalnom, federalnom, državnom i međunarodnom nivou, odnosno broj korisnika obuhvaćenih projektom.

 

3.    Potrebna dokumentacija za prijavu za projekte iz sporta:

3.1.

Popunjen „Obrazac Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo za prijavu projekta iz sporta za finansiranje/sufinansiranje/ iz budžeta Kantona Sarajevo“,

3.2.

Rješenje o registraciji – ne starije od  šest (6) mjeseci (izvadak iz registra udruženja) (orginal ili kopija),

3.3.

Uvjerenje o poreskoj registraciji – identifikacioni broj za pravno lice i potvrda poslovne banke, ne starija od tri mjeseca od dana objave javnog poziva, da račun nije blokiran iz koje se vidi broj transakcijskog računa (orginal ili ovjerena kopija),

3.4.

Potvrdu Sportskog saveza Kantona Sarajevo o upisu u matičnu evidenciju sportskih organizacija,

3.5.

Prijedlog manifestacije, projekta i programa sa specifikacijom troškova koji se kandiduje za dodjelu sredstava,

3.6.

Program rada za tekuću godinu sa obrazloženjem,

3.7.

Finansijski plan za tekuću godinu,

3.8.

Uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama,

3.9.

Uvjerenje o izmirenim porezima i doprinosima za zaposlenike (ukoliko ima zaposlenika).  Pravno lice koje nema uposlenih i neizmirenih obaveza treba dostaviti ovjerenu izjavu kod nadležne općinske službe da nema uposlenih i neizmirenih obaveza kojom to potvrđuje,

3.10.

Tekstualni i finansijski izvještaj o utrošku sredstava za projekte odobrene u prethodnoj godini,

3.11.

Zapisnik sa sjednice nadležnog tijela (Skupština, Upravni odbor) na kojoj je usvojen Izvještaj o radu sa finansijskim  izvještajem za prethodnu godinu,

3.12.

Bilans stanja i bilans uspjeha za prethodnu godinu sa vidljivim pečatom Finansijsko/Financijsko Informatičke Agencije. Za podnosioca prijave koji je registrovan u prethodnoj godini potvrda da nije bilo promjena na računu  sa pečatom Finansijsko/Financijsko Informatičke Agencije (ovjerena kopija),

3.13.

Rezultati i uspjesi na kantonalnom, federalnom, državnom i međunarodnom nivou (najbolji ostvareni rezultat u prethodnoj godini) (dostaviti zvaničnu potvrdu iz matičnog državnog strukovnog saveza),

3.14.

Potpisanu “Izjavu odgovornog lica podnosioca prijave” i ovjerenu kod nadleže općinske službe.

 

3.1.    Potrebna dokumentacija za obrazac za projekte iz sporta:

Podnosioci prijave projekta iz sporta za finansiranje/sufinansiranje/ iz budžeta Kantona Sarajevo obavezni su Ministarstvu dostaviti potrebnu dokumentaciju kojom će dokazati tačnost podataka navedenih u popunjenom „Obrazcu Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo za prijavu projekta iz sporta za finansiranje/sufinansiranje/ iz budžeta Kantona Sarajevo“ i to:

3.1.1.

Pripadnost sporta olimpijskom i paraolimpijskom programu (dostaviti zvaničan dopis od Olimpijskog ili Paraolimpijskog komiteta)

3.1.2.

Broj prijavljenih aktivnih članova sportskog kluba registrovanih kod nadležnog organa (dostaviti zvanične podatke iz matičnog strukovnog saveza, ime i prezime i uzrasna kategorija)

3.1.3.1.

Razvijenost sporta – organizovanost sistema takmičenja (Rang takmičenja-ekipni sportovi) (dostaviti zvaničan dopis iz matičnog strukovnog saveza)

3.1.3.2.

Razvijenost sporta – organizovanost sistema takmičenja (Rang takmičenja-individualni sportovi) (dostaviti zvaničan dopis iz matičnog strukovnog saveza)

3.1.4.

Broj reprezentativaca u sezoni (dostaviti zvanične podatke iz matičnog strukovnog saveza, ime i prezime i uzrasna kategorija)

3.1.5.

Ostvareno sportsko dostignuće – najbolji ostvareni plasman u prethodnoj godini (dostaviti zvaničnu potvrdu iz matičnog strukovnog saveza)

 

4.    Potrebna dokumentacija za prijavu za sportske priredbe:

4.1.

Popunjen „Obrazac Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo za prijavu sportske priredbe za finansiranje/sufinansiranje/ iz budžeta Kantona Sarajevo“,

4.2.

Rješenje o registraciji – ne starije od  šest (6) mjeseci (izvadak iz registra udruženja) (orginal ili ovjerena kopija),

4.3.

Uvjerenje o poreskoj registraciji – identifikacioni broj za pravno lice i potvrda poslovne banke, ne starija od tri mjeseca od dana objave javnog poziva, da račun nije blokiran iz koje se vidi broj transakcijskog računa (orginal ili ovjerena kopija),

4.4.

Prijedlog sportske priredbe sa specifikacijom troškova koji se kandiduje za dodjelu sredstava,

4.5.

Program rada za tekuću godinu sa obrazloženjem,

4.6.

Finansijski plan za tekuću godinu,

4.7.

Uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama,

4.8.

Uvjerenje o izmirenim porezima i doprinosima za zaposlenike (ukoliko ima zaposlenika).  Pravno lice koje nema uposlenih i neizmirenih obaveza treba dostaviti ovjerenu izjavu kod nadležne općinske službe da nema uposlenih i neizmirenih obaveza kojom to potvrđuje,

4.9.

Tekstualni i finansijski izvještaj o utrošku sredstava za sportsku priredbu odobrenu u prethodnoj godini,

4.10.

Zapisnik sa sjednice nadležnog tijela (Skupština, Upravni odbor) na kojoj je usvojen Izvještaj o radu sa finansijskim  izvještajem za prethodnu godinu,

4.11.

Bilans stanja i bilans uspjeha za prethodnu godinu sa vidljivim pečatom Finansijsko/Financijsko Informatičke Agencije. Za podnosioca prijave koji je registrovan u prethodnoj godini potvrda da nije bilo promjena na računu  sa pečatom Finansijsko/Financijsko Informatičke Agencije (ovjerena kopija),

4.12.

Potpisanu “Izjavu odgovornog lica podnosioca prijave” i ovjerenu kod nadleže općinske službe.

 

A/B – ZAJEDNIČKE ODREDBE

 

 1. Postupak podnošenja prijava:

5.1.

Kriteriji, prijava i obrasci za učešće u Javnom pozivu za sufinansiranje projekata kulture i sporta sredstvima Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo za 2019. godinu objavljeni su i na web – stranici: www.ks.gov.ba, a mogu se i lično preuzeti u prostorijama zgrade Kantona Sarajevo – recepcija, ul. Reisa Džemaludina Čauševića br. 1. 

5.2.

Popunjena Prijava sa pratećom dokumentacijom za sufinansiranje projekata kulture i sporta sredstvima Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo može se predati lično na Protokol Kantona Sarajevo (soba 2) ili putem pošte na adresu Ministarstvo kulture i sporta – sa naznakom: “Sektor kulture” odnosno „Sektor sporta“, ulica Reisa Džemaludina Čauševića br. 1,  71000 Sarajevo.

5.3.

Sva dokumentacija podnesena na Javni poziv mora biti original ili ovjerena kopija kod nadležne općinske službe.

5.4.

Javni poziv će biti otvoren za podnošenje prijava do petka 05. aprila 2019. godine.

5.5.

Nepotpune i neblagovremene Prijave neće biti razmatrane. Prijave za vanredne, važne projekte će se primati i razmatrati i nakon predviđenog roka Javnog poziva, a u granicama raspoloživih sredstava.

5.6.

Primaoci finansijske podrške koji nisu dostavili narativni i finansijski izvještaj o utrošku sredstava za realizaciju odobrenih projekata u prethodnoj, 2018-oj, godini ne mogu biti prihvaćeni za sufinasniranje  projekata u 2019. godini.

 

Ministarstvo kulture i sporta

        Kantona Sarajevo