Vlada je danas imenovala članove upravnih i nadzornih odbora u pet institucija nad kojima nadzor vrši Ministarstvo kulture i sporta KS

13.08.2015

Vlada je danas imenovala i članove upravnih i nadzornih odbora u pet institucija nad kojima nadzor vrši Ministarstvo kulture i sporta KS. U Upravni odbor JU "Kantonalni zavod za zaštitu kulturno – historijskog i prirodnog nasljeđa" imenovani su Alma Leka, predsjednik Odbora, a Sanjin Kodrić, Admir Bašić, Alma Jusufbegović Bečić i Sejda Handžić kao njegovi članovi. Nadzorni odbor iste ustanove čine Minka Dautbašić, kao predsjednik, a članovi su Hamdija Dizdar i Pavle Mašić. JU "Historijski arhiv" dobila je UO u sastavu Fikreta Nazifović, predsjednik, te članovi Zilha Košuta, Elijas Tauber, Andrej Rodinis i Fuad Ohranović. Za predsjednika Nadzornog odbora "Kamernog teatra" imenovan je Pjer Žalica, uz članove Milenka Prstojevića i Radmilu Kraišnik. Selma Tahirović je imenovana za predsjednika Nadzornog odbora JU "Muzej Sarajeva", a za članove imenovane su Amila Lagarija i Aida Sulejmanagić.